ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 
       1. หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0015.3/ ว0083
       2. หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด  ทีี่ 0004.3/ว34
       3. แนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบฯ
       4. การคัดเลือกข้าราชการตำรวจอบรมหลักสูตรต่างๆ นอก ตร.
       5. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
       6. การลงนามในสัญญาให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
       7. หนังสือ ตร. ที่ 0015.3/ว0030  เรื่อง แก้ไขแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชากรในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551
             8. ข้อหารือเกี่ยวกับการลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ (ที่ นร 0106.537)
       9. คู่มือแนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชากรในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551
         10. หนังสือ ตร. ที่ ตช 0015.3/ว0028  การปฏิบัติราชการของผู้บัญชากรในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
             11. แนวทางปฏิบัติราชการของการปฏิบัติราชการของผู้บัญชากรในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2555
             12. ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชากรในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
       13. ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชากรในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         14. ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชากรในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2551