มติ ก.ต.ช.
ปี  รายงานมติที่ประชุม
2562   ครั้งที่ 1/2562  วันที่  5  ก.พ.2562
2561   ครั้งที่ 3/2561  วันที่  20 ธ.ค.2561
    ครั้งที่ 2/2561  วันที่  5   ก.ค.2561
    ครั้งที่ 1/2561  วันที่  23 ส.ค.2561
2560   ครั้งที่ 4/2560  วันที่  8   ธ.ค.2560
    ครั้งที่ 3/2560  วันที่  6   ก.ค.2560
    ครั้งที่ 2/2560  วันที่  8   พ.ค.2560
    ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 13  มี.ค.2560
2559   ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 19  ก.ย.2559
    ครั้งที่ 1/2559  วันที่  5   ก.ค.2559
2558   ครั้งที่ 3/2558 
    ครั้งที่ 2/2558  วันที่  27  ส.ค.2558
    ครั้งที่ 1/2558 
2557   ครั้งที่ 2/2557
    ครั้งที่ 1/2557
 2556    ครั้งที่ 3/2556
    ครั้งที่ 2/2556
    ครั้งที่ 1/2556
2555    ครั้งที่ 5/2555
    ครั้งที่ 4/2555
    ครั้งที่ 3/2555
    ครั้งที่ 2/2555
    ครั้งที่ 1/2555
2554   ครั้งที่ 7/2554
    ครั้งที่ 6/2554
    ครั้งที่ 5/2554
    ครั้งที่ 4/2554
    ครั้งที่ 3/2554
    ครั้งที่ 2/2554
    ครั้งที่ 1/2554
2553   ครั้งที่ 6/2553
    ครั้งที่ 5/2553
    ครั้งที่ 4/2553
    ครั้งที่ 3/2553
    ครั้งที่ 2/2553
    ครั้งที่ 1/2553