องค์ประกอบ ก.ต.ช.

       ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ  แก้ไขมาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  กำหนดองค์ประกอบ ก.ต.ช. ดังนี้      

      (1) นายกรัฐมนตรี เป็น ประธานกรรมการ   

      (2) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ

      (3) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดประทรวงมหาดไทย ปลัดกรปทรวงยุติธรรม และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

       (4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการเลือกจากวุฒิสภาจำนวน 2 คน 

       ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ประธานกรรมการโดยคำแนะนำของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไปจำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

     ** ในระหว่างที่นังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 17 (4) ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ