กิจกรรม กต.ตร.

 

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างวิทยากรด้านบทบาทอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ประจำสถานีตำรวจ” ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 การฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างวิทยากรด้านบทบาทอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ประจำสถานีตำรวจ” ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๘   
 การดูงาน กต.ตร.ดีเด่น กต.ตร.สภ.คีรีรัฐนิคม
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างวิทยากรด้านบทบาทอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ประจำสถานีตำรวจ” ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๖
 การดูงาน กต.ตร.ดีเด่น ( กต.ตร.สภ.วังน้ำคู้ )
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างวิทยากรด้านบทบาทอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ประจำสถานีตำรวจ