โครงสร้าง สง.ก.ต.ช.
 

พล.ต.ต.หญิง อาภาพรรณ ชลศึกษ์
ผบก.สง.ก.ต.ช.

 

พ.ต.อ.หญิง ฉันทิชา กนิษฐานนท์
รอง ผบก.สง.ก.ต.ช.

 

พ.ต.อ.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ
รอง ผบก.สง.ก.ต.ช.

 

พ.ต.อ.นันพิเดช  ศรีเขียวรัตน์
รอง ผบก.สง.ก.ต.ช.

   ฝ่ายอำนวยการ (ฝอ.)

 

 

พ.ต.อ.เด่นชัย  อินทร์จักร์ 
ผกก.ฝอ.สง.ก.ต.ช.

พ.ต.ท.รัฐวิชญ์ อมรเลิศวิทย์
รอง ผกก.ฝอ.สง.ก.ต.ช.

 

 

  

พ.ต.ท.หญิง ฉันทนา อติยศพงศ์
สว.ฝอ.สง.ก.ต.ช.

 

 

ร.ต.อ.หญิง สกิทา พูลบำเพ็ญ
รอง สว.ฝอ.สง.ก.ต.ช.

 ร.ต.อ.หญิง กรรณิการ์ เรืองรัตน์
รอง สว.ฝอ.สง.ก.ต.ช.
 

 

ร.ต.ต.จีรชัย ลิงลม 
รอง สว.ฝอ.สง.ก.ต.ช.

ร.ต.อ.พมาน สูงตรง
รอง สว.ฝอ.สง.ก.ต.ช.

 

     

ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง กฤตวรรณ
เผือกโสมณ

รอง สว.ฝอ.สง.ก.ต.ช.

 

 

ส.ต.ต.หญิง สุภาวี ศรีพล 
ผบ.หมู่ ฝอ.สง.ก.ต.ช.

 

ส.ต.ต.หญิง จิราภรณ์ จี๋คำ
ผบ.หมู่ ฝอ.สง.ก.ต.ช.

 

 

   ฝ่ายประชุม (ฝปช.)

 

ว่าที่ พ.ต.อ.วิชัย ณรงค์
ผกก.ฝปช.สง.ก.ต.ช.

 

พ.ต.ท.สมชาย พิทักษ์ชาติภิญโญ
รอง ผกก.ฝปช.สง.ก.ต.ช.

พ.ต.ท.หญิง ยุภา ตลับทอง
สว.ฝปช.สง.ก.ต.ช.

 

ร.ต.อ.หญิง จตุพร พึ่งสถิตย์
รอง สว.ฝปช.สง.ก.ต.ช.

 

ร.ต.ต.อธิวัฒน์ อัศวสุรนาท 
รอง สว.ฝปช.สง.ก.ต.ช.

  

 ร.ต.ต.ปิยพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล 
รอง สว.ฝอ.สง.ก.ต.ช.

 

จ.ส.ต.คมสัน หมอยา
ผบ.หมู่ ฝปช.สง.ก.ต.ช.

 

ส.ต.ต.หญิง เฌอกัญญ์ อินทนิล
ผบ.หมู่ ฝปช.สง.ก.ต.ช.

 

ส.ต.ต.หญิง ชิษณุชา ชัยวุฒิ 
ผบ.หมู่ ฝปช.สง.ก.ต.ช.

   ฝ่ายนิติกร (ฝนก.)

  

.ต.อ.สมชาย จันยัง
ผกก.ฝนก.สง.ก.ต.ช.

พ.ต.ท.ธัญณัฐธีร์ บูรณศิลป์ 
รอง ผกก.ฝนก.สง.ก.ต.ช.

พ.ต.ท.วิธวิทย์ ตาดทองแถว
สว.ฝนก.สง.ก.ต.ช.

 

ร.ต.ท.นพรัส เพิ่มเจริญ 
รอง สว.ฝนก.สง.ก.ต.ช.

 

ร.ต.ท.ชรินทร์ พันธชิต 
รอง สว.ฝนก.สง.ก.ต.ช

 

ร.ต.ต.อภิชา  โล่กันภัย
ผบ.หมู่ ฝนก.สง.ก.ต.ช.

 

 

ส.ต.ต.หญิง อภิญญา ธาตุอินจันทร์ 
ผบ.หมู่ ฝนก.สง.ก.ต.ช.

 

ฝ่ายนโยบายพัฒนาและบริหารองค์กร (ฝนบ.)

 

พ.ต.ท.หญิง เสมอแข
ผกก.ฝนบ.สง.ก.ต.ช.

 

  

พ.ต.ท.หญิง สุธาสินี บัวช่วย
รอง ผกก.ฝนบ.สง.ก.ต.ช.

 

พ.ต.ท.กันตินันท์ ขนานแก้ว 
สว.ฝนบ.สง.ก.ต.ช.

 

พ.ต.ต.หญิง วัลลภา โคตรภูธร 
สว.ฝนบ.สง.ก.ต.ช.

ร.ต.ท.หญิง ชญานันท์ ช่วยชุมชาติ 
รอง สว.ฝนบ.สง.ก.ต.ช.

 

 

ร.ต.อ.อภินันท์ เกิดเหลี่ยม
รอง สว.ฝนบ.สง.ก.ต.ช.

 

 

ส.ต.ต.หญิง ชนิสรา กล้าหาญ 
ผบ.หมู่ ฝนบ.สง.ก.ต.ช.

 

 

ส.ต.ต.หญิง ณัฐริกา หิรัญศุภางค์กุล
ผบ.หมู่ ฝนบ.สง.ก.ต.ช.

 ฝ่ายนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ฝนส.)

 

พ.ต.อ.สมพงษ์ จันทรโรจน์วานิช 
ผกก.ฝนส.สง.ก.ต.ช.

พ.ต.ท.สุทธิพร นราพงศ์
รอง ผกก.ฝนส.สง.ก.ต.ช.

 

พ.ต.ท.หญิง นิดา อินทรครรชิต
สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช.

 

พ.ต.ท.สมเกียรติ ใบศรี 
สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช.

ร.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ บิลมาศ
รอง สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช.

 

ร.ต.ต.อนุวัตร วุฒิศักดิ์      
รอง สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช.

  

     ว่าที่ ร.ต.ต.เอกชัย  ไชยอำพร    รอง สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช.

ส.ต.อ.ยศสรัล ใยโพธิ์
ผบ.หมู่ ฝนส.สง.ก.ต.ช.

ส.ต.ต.หญิง มานิตา พุ่งมณีสกุล 
ผบ.หมู่ ฝนส.สง.ก.ต.ช.

 

ส.ต.ต.หญิงชฎาทิพย์ เชาว์ช่างเหล็ก 
ผบ.หมู่ ฝนส.สง.ก.ต.ช.