การก่อตั้ง

     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สง.ก.ต.ช.” เป็นส่วนราชการระดับกองบังคับการในสังกัดสำนักงาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อเลขานุการ ก.ต.ช.ตั้งขึ้นเมื่อวันที่
 30 มิถุนายน 2548 โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น
กองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.
 2548 ต่อมาได้มีการตรากฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ยกเลิกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 แต่ก็ยังคงให้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการใสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และปรับการแบ่งส่วนราชการเป็น 5 ฝ่าย 

 

 

 บทบาทภารกิจ   

 

สง.ก.ต.ช.  มีบทบาทภารกิจที่สำคัญ ประการ คือ

      1) ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ก.ต.ช. โดยดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุม ก.ต.ช. และ อ.ก.ต.ช.

      2) ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการให้กับ ก.ต.ช. โดยเป็นเจ้าหน้าที่ในการศึกษาและนำเสนอ ก.ต.ช. เพื่อการตัดสินใจกำหนดนโยบายการบริหารงานตำรวจและการดำเนินภารกิจตามที่ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.

      3) ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการให้กับ ก.ต.ช. ในการตรวจสอบติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ในการศึกษาและนำเสนอ ก.ต.ช.เพื่อการตัดสินใจกำหนดนโยบาย เกี่ยวกับการตรวจสอบ ติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนประสานงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร จังหวัด และสถานีตำรวจ (กต.ตร.กทม./ จังหวัด และ สน. / สภ.) 

 

 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

สง.ก.ต.ช.  แบ่งส่วนราชการ5 ฝ่าย(เทียบกองกำกับการ)

 

 อัตรากำลังพลของ สง.ก.ต.ช. มีดังนี้
 
 ฝ่าย/ตำแหน่ง  ผู้บังคับการ

รอง
ผู้บังคับการ

 ผู้กำกับ รองผู้กำกับ  สารวัตร รองสารวัตร ผู้บังคับหมู่ รวม

บก.

 1  3  -  -  -  1  2

7

ฝ่ายอำนวยการ

 -  -  1  1  2  5  5 14

ฝ่ายประชุม

 -  -  1  1  1  4  4 11

ฝ่ายนิติการ

 -  -  1  1  1  3  2 8
ฝ่ายนโยบายพัฒนาองค์กรและการบริหาร  -  -  1  1  2  3  2 9

ฝ่ายนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 -  -  1  1  2  3  3 13

รวม

62

 

ความเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

(สง.กต.ตร.)

             เมื่อครั้งมี พ.ร.ฎ. โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2541 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้วางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2542 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.) คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัด (กต.ตร.จังหวัด) เพื่อให้มีหน่วยงานปฏิบัติงานรองรับงานของ กต.ตร. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ผบ.ตร. ในขณะนั้น จึงได้อนุมัติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 ตั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (สง.กต.ตร.) เป็นหน่วยงานภายในระดับกองบังคับการขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 กำหนดตำแหน่งระดับต่างๆ ให้กับ สง.กต.ตร. ต่อมาเมื่อมีการตรา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ขึ้น โดยได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในมาตรา18(6) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ โดยมีผลให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2542 ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.) ได้ถูกยกเลิกไป แต่โดยที่ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ ดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช. ) ขึ้น ซึ่งจะต้องมีหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่รองรับ และเนื่องจาก สง.กต.ตร. ยังคงมีอยู่  เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบทบาทภารกิจของ กต.ตร. คล้ายคลึงกับ ก.ต.ช. ดังนั้น ตร. จึงอนุมัติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ให้ สง.กต.ตร. มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานรองรับงานของ ก.ต.ช.ไปก่อน ต่อมาเมื่อมีกฎกระทรวงตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.) ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จึงได้ยุบเลิก สง.กต.ตร. และตัดโอนตำแหน่งทั้งหมดไปให้กับ สง.ก.ต.ช.

 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการประจำ ตร. (ทำหน้าที่หัวหน้า สง.กต.ตร.)
 และผู้บังคับการ สง.ก.ต.ช


 6.1 ผู้บังคับการประจำ ตร. (ทำหน้าที่หัวหน้า สง.กต.ตร.)

            1) พล.ต.ต.พรชัย พันธุ์วัฒนา มิ.ย. 2542 - 13 ต.ค. 2542

            2) พล.ต.ต.สมชาติ สว่างเนตร 14 ต.ค. 2542 - 30 พ.ค. 2544

            3) พล.ต.ต.พลพัฒน์ เขมะสิงคิ 31 พ.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2544

            4) พล.ต.ต.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2547

            5) พล.ต.ต.ไมตรี ศรีวัชรานนท์ ต.ค. 2547 - 29 มิ.ย. 2548

 

    6.2 ผู้บังคับการ สง.ก.ต.ช.

 

           1) พล.ต.ต.ไมตรี ศรีวัชรานนท์ 30 มิ.ย. 2548 - 30 ก.ย. 2550

           2) พล.ต.ต.สมชาย วิทโยภาส ต.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2554

           3) พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ 23 ก.พ. 2555 - 30 ก.ย. 2557

           4) พล.ต.ต.สิงขร วิมลธำรง ต.ค.2557 – 30 ก.ย. 2558

           5) พล.ต.ต.พีระพล  ตรีเพ็ชร์ 30 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559

           6) พล.ต.ต.หญิง อาภาพรรณ ชลศึกษ์ ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน