สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่11 เมษายน 2561