โครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาความมีระเบียบวินัยให้กับข้าราชการตำรวจ สง.ก.ต.ช.”
การฝึกระเบียบวินัยตามการฝึกแบบตำรวจ ของข้าราชการตำรวจ สง.ก.ต.ช. ระดับ สว.ฯ - ผบ.หมู่ฯ
ครั้งที่ 6 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561