โครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาความมีระเบียบวินัยให้กับข้าราชการตำรวจ สง.ก.ต.ช.”
การฝึกระเบียบวินัยตามการฝึกแบบตำรวจ ของข้าราชการตำรวจ สง.ก.ต.ช. ระดับ สว.ฯ - ผบ.หมู่ฯ
ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561