การประชุมกำชับควบคุมระเบียบ วินัย และความประพฤติของข้าราชการตำรวจ สำนักงาน สง.ก.ต.ช.
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม สง.ก.ต.ช.