โครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาความมีระเบียบวินัยให้กับข้าราชการตำรวจ สง.ก.ต.ช.”
( การดำเนินกิจกรรม 5 ส ) ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 14 ก.พ.61