โครงการ "สง.ก.ต.ช. ร่วมพัฒนาวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร" วันที่ 30 พ.ย.60