โครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาความมีระเบียบวินัยให้กับข้าราชการตำรวจ สง.ก.ต.ช.” 

 
  การฝึกระเบียบวินัยตามการฝึกแบบตำรวจ


ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 22 พ.ย 60