โครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาความมีระเบียบวินัยให้กับข้าราชการตำรวจ สง.ก.ต.ช.” 

 
  การฝึกระเบียบวินัยตามการฝึกแบบตำรวจ/การดำเนินกิจกรรม 5 ส.


ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 15 พ.ย 60