การประชุมบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2560
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมกานโยบายตำรวจแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 4