สง.ก.ต.ช. จัดกิจกรรมเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพเเละความยั่งยืน ชีวพนาเวศ (Toyota Biodiversity and Sustainability Learning Center) พร้องทั้งร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า

  เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า