ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย กต.ตร. ปี 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย กต.ตร. ปี 2549  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
  1. หน้าปกคู่มือฝ่ายเลขานุการ กต.ตร. และ คู่มือ กต.ตร.
  2. สารบัญหนังสือคู่มือฝ่ายเลขานุการ กต.ตร. และ คู่มือ กต.ตร.
  3. คู่มือฝ่ายเลขานุการ กต.ตร.
  4. การจัดระเบียบวาระการประชุม การบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
  5. ตัวอย่างการจัดทำรายงานการประชุม
  6. ข้อบังคับ ก.ต.ช.ว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.ต.ช.
  7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
    8. คู่มือ กต.ตร.
  9. ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วย กต.ตร.พ.ศ.2549(และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4)
  10. ประกาศ ตร.กำหนดวิธีการเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ
    11. ประกาศ ตร. กำหนดวิธีการเลือกประชาชนเป็น กต.ตร
    12. ประกาศ ตร.กำหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการออกบัตร
  13. ประกาศ ตร.กำหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการออกบัตร (ฉบับที่ 2)
  14. ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยการรับคำร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะของประชาชน พ.ศ. 2549
  15. ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมฯ
  16. พ.ร.ฎ.เบี้ยประชุม พ.ศ. 2547
    17. พ.ร.ฎ.เบี้ยประชุม (ฉบับบที่ 2) พ.ศ. 2550
    18. ประกาศ กค. เรื่องเบี้ยประชุม พ.ศ. 2553