แนวทางการปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหารการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2559
 แนวทางการปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช.  

       แนวทางการปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ.2559

 

     1. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช.4.59
     2. ผนวก ก แผนผังขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช.

     ๓. ผนวก ข

 1.ประกาศ คสช.111

2. ประกาศกระจายอำนาจ อำนาจหน้าที่ อบจ. ลง 13 ส.ค.46

3. ประกาศกระจายอำนาจ อำนาจหน้าที่ อบจ.(ฉบับที่ 2) ลง 23 พ.ย.52
4. ระเบียบ กค ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินฯ
5. ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ อปท. ลง 29 ก.ย.48

6. ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ อปท. (ฉบับที่ 2) ลง 21 ก.ย.59

7. หนังสือ มท ที่ 0808.2-ว 3616 ลง 24 มิ.ย.59

8. หนังสือกระทรวงการคลัง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินฯ

9. หนังสือกรมบัญชีกลาง การเปิดบัญชี

10. หนังสือ ตร.(สงป.กง) กำชับการปฏิบัติ

     ๔. ผนวก ค ตัวอย่างบันทึกข้อตกลง

1. ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง บช.น. กับ กทม.

2. ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง ภ.จว. กับ อบจ.

3. ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง สภ. กับ เทศบาลเมืองพัทยา
4. ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง สภ. กับ อบต.