สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

 

 

 
  ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
                     วิสัยทัศน์ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- พ.ศ.2562

                     เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

                     Announcement of Office of National Police Policy Board Subject honest intentions in the administration of Office of National Police Policy Board

                     เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

                     Announcement of Office of National Police Policy Board Subject : Office of National Police Policy Board’s aims for preventing corruption

                     บันทึกกรอบแนวทางความรวมร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
                    แนวทางดำเนินการคัดเลือกและเลือก  กต.ตร. ปี 2561 
ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย กต.ตร. ปี 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • 10 พ.ย. 2017
  • 783
  • 0
   ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย กต.ตร. ปี 2549  และที่แก้ไขเพิ่มเติม     1. หน้...
อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหารการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2559
  • 6 พ.ย. 2017
  • 753
  • 0
 แนวทางการปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช.          แนวทางการปฏิบัติประกอบระเบีย...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด