You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ผู้เยี่ยมชม

คำปฏิญาณตน

ชาติของเรา เป็นไทยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้

เพราะบรรพบุรุษของเรา

เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต

และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้

เราต้องรักชาติ เราต้องรักษาชาติ

เราต้องบำรุงชาติ เราต้องสละชีพเพื่อชาติ

ไปด้านบน